مجلاتپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده علوم و معارف

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی راغبی

سردبیر: دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر داخلی: سید محمد طباطبایی

هیات تحریریه: دکتر سید محمدباقر حجتی، دکتر مجید معارف، دکتر سیدرضا مودب، دکتر محمدجواد سلمانپور، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، دکتر عبدالرضا زاهدی

نشانی: قم بلوار شهید صدوقی نبش کوچه 38 دانشکده علوم و معارف قرآن کریم.

تلفن:2902133(0251)     فکس: 2906891(0251)

وب سایت: www.quran.ac.ir

پست الکترونیک: padjooheshname@quran.ac.ir


آرشیو نشریه: