مجلاتپژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی مجاهد

سردبیر: دکتر سید محمد جواد وزیری فرد


آرشیو نشریه: