مجلاتنیستان ادیان و مذاهب


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی امام خمینی (وابسته به جامعةالمصطفی العالمیة)

مدیر مسئول: محمدباقر قیومی

سردبیر: سیدمسلم مدنی

مدیر اجرایی: سیدرضا هاشمی            

نشانی: قم/ میدان جهاد/ مجتمع آموزش عالی امام خمینی

تلفن:  7110482(025)   فکس: 7720911

وب سایت: http://imam.miu.ac.ir/

پست الکترونیک: Nayestan@miu.as.ir


آرشیو نشریه: