مجلاتنهج البلاغه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: بنیاد نهج البلاغه

مدیر مسئول: سید جمال الدین دین پرور

سردبیر: دکتر منصور پهلوان

مدیر اجرایی: پیام صدریه

هیئت تحریریه: دکتر سید محمدرضا امام، دکتر احمد بهشتی، دکتر علی اصغر پور عزت، دکتر منصور پهلوان، دکتر جلیل تجلیل، دکتر محمد مهدی جعفری، دکتر احمد خاتمی، دکتر حسین رزمجو، مصطفی دلشاد تهرانی، سید جمال الدین دین پرور، دکتر محمدمهدی رکنی، دکتر محمد علوی مقدم، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر مجید معارف

نشانی: تهران:خیابان کریمخان زند-ابتدای خیابان استاد نجات اللهی-کوچه افشین-کاشی 8 -صندوق پستی:635-11365 قم:میدان شهدا-خیابان حجتیه-بنیاد نهج البلاغه تلفن 7742594 فاکس:7736440 صندوق پستی:445-37185

تلفن:8909862(021)     فکس:8909722(021)  

پست الکترونیک: info@nahjolbalagheh.org


آرشیو نشریه: