مجلاتجلوه


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: نشریه جامعه لیسانسه های دانشکده علوم معقول و منقول

مدیر مسئول: محمد نجفی شریعت زاده


آرشیو نشریه: