مجلاتفرهنگ جهاد


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

مدیر مسئول: سیدعلی حسینی

سردبیر: تقی متقی

نشانی: قم، خیابان مصلی قدس، کوچه 10، پلاک 8 

تلفن:8-32615587(025)      فکس:32615585(025)


آرشیو نشریه: