مجلاتالهیات و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان


 توقف انتشار


دوره انتشار: گاهنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر حبیب الله دهمرده

سردبیر: دکتر علی اکبر نصیری

مدیر اجرایی: دکتر دادخدا خدایار

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

 


آرشیو نشریه: