مجلاتدانشکده الهیات و معارف اسلامی (دانشگاه تهران)


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: ابوالقاسم اجتهادی


آرشیو نشریه: