مجلاتبلاغ مبین


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول: امید ارجمند

سردبیر: حسین شجاعی

مدیر اجرایی: محمد بخشی

هیئت تحریریه: احمدرضا رفیعی، سید محمد تقی موسوی فر، حسین شجاعی، علی زاهد، احسان آهنگری، مصطفی شفیع زاده، سید علی سیدی فرد، عبدالکریم خالکی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دفتر انجمن علمی دانشجویی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد فصلنامه مبین

وب سایت: http://www.isu.ac.ir

پست الکترونیک: balagh.mo@gmail.com


آرشیو نشریه: