مجلاتحوزه اصفهان


 توقف انتشار


درجه علمی: دینی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان

مدیر مسئول: احمد زادهوش

سردبیر: احمد زادهوش


آرشیو نشریه: