مجلاتتوسعه روستایی


حوزه توسعه و جامعه شناسی روستایی


دوره انتشار: دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر یونس نوربخش
سردبیر: دکتر مهدی طالب
مدیر داخلی: حسن بخشی زاده
هیئت تحریریه: دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر علیرضا رکن الدین افتخاری، دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دکتر فضیله خانی، دکتر غلامرضا غفاری، دکتر عزت الله سام آرام، دکتر عباس سعیدی، دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمود متوسلی، دکتر منصور وثوقی

نشانی: تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کد پستی:14137. صندوق پستی: تهران، 773-14395 

تلفن: 61117816 (021)  فکس: 88012524 (021) 

وب سایت: http://jrd.ut.ac.ir/
پست الکترونیک: jrd@ut.ac.ir 

 


آرشیو نشریه: