مجلاترشد آموزش هنر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

مدیر مسئول: محمد ناصری

سردبیر: کاوه تیموری

هیئت تحریریه: مهدی الماسی، مجتبی بابائیان، محمود حاجی‌آقایی، محمد رنگچیان، حمید قاسم‌زادگان، علاءالدین کیالاشکی، کاوه تیموری

نشانی: تهران، صندوق پستی 6585/15875 (فصل‌نامه رشد آموزش هنر)

تلفن:   88305862(021)  

وب سایت: http://www.roshdmag.ir

پست الکترونیک: honar@roshdmag.ir


آرشیو نشریه: