ایران شناخت -

ایران شناخت


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایران‌شناسان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشترک المنافع و قفقاز

مدیرمسئول: علی اصغر شعردوست

سردبیر: قهرمان سلیمانی


 آرشیو نشریه: