تاریخ ایران و اسلام (دانشگاه لرستان) -

تاریخ ایران و اسلام (دانشگاه لرستان)


 


درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: گروه تاریخ دانشگاه لرستان

مدیر مسئول: علاء الدین شاهرخی

سردبیر: روح الله بهرامی

مدیر اجرایی: احسان مبینی پور


آرشیو نشریه: