نشریه منابع انسانی -

نشریه منابع انسانی


علوم انسانی


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

مدیر مسئول: سید مسعود همایونفر

سردبیر: بهروز دری

مدیر داخلی: یزدان یزدانی

نشانی: تهران، خیابان شیخبهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم صندوق پستی: 949-14395.

تلفن: 88604222(021) (14 خط). فکس: 88604220(021)

وب سایت: www.iphrd.org/

پست الکترونیک: info@iphrd.org


آرشیو نشریه: