مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت -

مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر رضاعلی نوروزی

سردبیر: دکتر رضاعلی نوروزی

مدیر اجرایی: طاهره بابازاده

هیئت تحریریه: دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، دکتر محمد حسین حیدری، دکتر حسین عزیزی، دکتر عباس مقتدایی، دکتر محمد نجفی، دکتر رضا علی نوروزی

نشانی: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت 

تلفن:37932554(031)  

پست الکترونیک: meoe.ui@gmail.com

آرشیو نشریه: