رشد آموزش پیش دبستانی -

رشد آموزش پیش دبستانی


آموزشی و اطلاع رسانی


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

مدیر مسئول: محمد ناصری

سردبیر: فرخنده مقیدی

مدیر داخلی: شهلا فهیمی

هیئت تحریریه: شهلا فهیمی، شیرین برزین، مسعود تهرانی فرجاد، مرتضی طاهری، فریده عصاره، فرخنده مقیدی

نشانی: تهران، صندوق پستی 3331/15875 (فصلنامه رشد آموزش پیش دبستانی).

تلفن: 88831161(021) 

وب سایت: http://www.roshdmag.ir

پست الکترونیک: pishdabestani@roshdmag.ir


آرشیو نشریه: