صنعت و کارآفرینی -

صنعت و کارآفرینی


خبری ، آموزشی و تحلیلی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: احمد اثنی عشری 

مدیر مسئول: احمد اثنی عشری

نشانی: مشهد، بلوار شهید منتظری (تلویزیون)، نبش شهید منتظری 7، مجتمع قطعه سازان، طبقه دوم، انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان. 

تلفن: 14-8444211 (0511). فکس: 8444217 (0511)   

وب سایت: www.imakh.ir

پست الکترونیک: info@imakh.ir 


آرشیو نشریه: