مطالعات فقه و حقوق اسلامی - علمی-پژوهشی

مطالعات فقه و حقوق اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

مدیر مسئول: دکترحمید مسجد سرایی
سردبیر: دکتر احمد باقری
هیئت تحریریه: دکتر محمد ابوعطا، دکتر جلیل امیدی، دکتر محسن ایزانلو، دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دکتر احمد باقری، دکتر مصطفی جباری، دکتر حسین مهرپور، دکتر محمد صادقی، دکتر ایرج گلدوزیان

نشانی: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی.

تلفن : 3354086-0231

وب سایت: http://www.feqh.journals.semnan.ac.ir

پست الکترونیک: fegh88@gmail.com

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه سمنان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲