هنرنامه -

هنرنامه


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه هنر 

مدیر مسئول: دکتر سید حسن شهرستانی 

سردبیر: دکتر سید حسن شهرستانی 


آرشیو نشریه: