بلاغ مبین -

بلاغ مبین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: امید ارجمند
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: حسین شجاعی
مدیر اجرایی: محمد بخشی
هیئت تحریریه: احمدرضا رفیعی، سید محمد تقی موسوی فر، حسین شجاعی، علی زاهد، احسان آهنگری، مصطفی شفیع زاده، سید علی سیدی فرد، عبدالکریم خالکی
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دفتر انجمن علمی دانشجویی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد فصلنامه مبین

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات