اسلام پژوهی -

اسلام پژوهی

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی

سردبیر: دکتر مجتبی زروانی

مدیر اجرایی: سید ابوالفضل موسویان

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی خیابان دانشگاه خیابان شهید وحید نظری پلاک 47 

تلفن:2-66497561(021)     فکس: 66492129(021)

وب سایت: http://ihss.ac.ir

پست الکترونیک: j.islamic@ihss.ac.ir 

آرشیو نشریه: