اسلام پژوهی -

اسلام پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
سردبیر: دکتر مجتبی زروانی
مدیر اجرایی: سید ابوالفضل موسویان
آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی خیابان دانشگاه خیابان شهید وحید نظری پلاک 47
وب سایت: http://ihss.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات