توسعه کارآفرینی - علمی-پژوهشی

توسعه کارآفرینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده کارآفرینی

مدیر مسئول: سید مصطفی رضوی

سردبیر: قنبر محمدی الیاسی

مدیر داخلی: محسن انصاری

هیئت تحریریه: سید مهدی الوانی، عباس بارزگان، سید حمید خداداد حسینی، سید منصور خلیلی عراقی، علی دیواندری، علی رضاییان، نظام الدین فقیه، سیدمحمد مقیمی

نشانی: تهران- خیابان کارگر شمالی- ابتدای خیابان فرشی مقدم- دانشکده کارآفرینی- اتاق 38

تلفن:  (021)61119241   

وب سایت: http://jed.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jed@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: