پژوهشنامه کاشان (کاشان شناخت) -

پژوهشنامه کاشان (کاشان شناخت)

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: دکتر رضا شجری

 سردبیر: دکتر محسن قاسم پور 

مدیر اجرایی : حسین عبدالهی

نشانی: کاشان ، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله کاشان شناخت،
کدپستی: 51167873117 

تلفن: 55912717(031) فکس: 55912767(031)

وب سایت:  sh-kashan.kashanu.ac.ir

پست الکترونیک: sh-kashan@kashanu.ac.ir

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات