تازه های روانپزشکی کودک و نوجوان -

تازه های روانپزشکی کودک و نوجوان


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

مدیر مسئول: دکترجواد علاقبند راد

سردبیر: سردبیر: شورای سردبیری: دکتر جواد علاقبند راد - دکتر زهرا شهریور- دکتر میترا حکیم شوشتری


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول