دانش و پژوهش حسابداری -

دانش و پژوهش حسابداری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر على ثقفى
ناشر: انجمن حسابداری ایران
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران
سردبیر: دکتر ناصر پرتوی
مدیر اجرایی: پریسا اسدی
هیئت تحریریه: دکتر بیژن اردبیلی، دکتر ایرج نوروش، دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر غلامحسین اسدی، دکتر سیدحسین علوی طبری، دکتر قدرت الله طالب نیا
آدرس: تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان84
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۵۱۳۴۱
وب سایت: http://iranianaa.com
پست الکترونیکی: iranianiaa@yahoo.com
کد پستی: ۱۴۷۷۹۱۷۳۴۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات