رشد مشاور مدرسه -

رشد مشاور مدرسه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مسعود فیاضی
سردبیر: علی اصغر احمدی
مدیر داخلی: ناهید ابراهیم زاده
هیئت تحریریه: علی اصغر ایزدی، حسین سلیمی بجستانی، بهزاد دهنوی، حمیدرضا زین الدینی، احمد صافی، شکوه نوابی نژاد
آدرس: تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵ - ۱۵۸۷۵ (فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه)
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۰۵۸۶۲
وب سایت: https://www.roshdmag.ir/
پست الکترونیکی: moshaveremadrese@roshdmag.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷