اندیشنامه معماری داخلی -

اندیشنامه معماری داخلی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: علیرضا مستغنی
ناشر: دانشگاه هنر
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
سردبیر: نادیه ایمانی
مدیر داخلی: مریم دربندی
هیئت تحریریه: نادیه ایمانی، محمدرضا آزاده فر، سید محمد بهشتی، سید بهشید حسینی، احمد صدری، علیرضا عینی فر، صادق نائینی، سید عباس یزدانفر
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶
وب سایت: http://intand.journal.art.ac.ir/
پست الکترونیکی: intand@art.ac.ir
کد پستی: ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات