رشد آموزش هنر -

رشد آموزش هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مسعود فیاضی
ناشر: وزارت آموزش و پرورش
صاحب امتیاز: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
سردبیر: کاوه تیموری
مدیر داخلی: اکرم یغمائیان
آدرس: تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵ - ۱۵۸۷۵ (فصلنامه رشد آموزش هنر)
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۰۵۸۶۲
وب سایت: https://www.roshdmag.ir/
پست الکترونیکی: honar@roshdmag.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳