پژوه نامه فقه و علوم اسلامی -

پژوه نامه فقه و علوم اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد اسحاقی
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
سردبیر: حسینعلی سعدی
هیئت تحریریه: سیدعلی حسینی اشکوری، محسن قمی، عبدالحسین خسروپناه، علی ذوعلم
آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید صالحی پ 31 معاونت آموزش و پژوهش
تلفن: ۰۲۱۶۱۰۱۴۳۵۲
وب سایت: https://www.pajoohname.ir/
پست الکترونیکی: pajoohname@chmail.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات