دعاپژوهی -

دعاپژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۸۲۰-۲۸۸۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فریدونی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان
p-issn: ۲۸۲۰-۹۸۷۷
صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
سردبیر: دکتر مرتضی قائمی
مدیر داخلی: مهندس سید مهدی دزفولیان
هیئت تحریریه: دکتر مهین حاجی زاده چقوشی، دکتر جهانگیر امیری، دکتر سید مهدی مسبوق، دکتر محمدرضا شاهرودی، دکتر سید حسین سیدموسوی، دکتر سید مهدی لطفی، دکتر روح اله صیادی، دکتر اکبر عروتی موفق، دکتر علیرضا طبیبی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر حسین عوده هاشم خلف النور
آدرس: همدان - میدان پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه
تلفن: ۰۸۱۳۸۳۸۱۱۹۲
وب سایت: https://dua.basu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات