انگاره های نو در تحقیقات آموزشی -

انگاره های نو در تحقیقات آموزشی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۹۸۰-۹۱۶۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکترعلیرضا قاسمی زاد
صاحب امتیاز: دکتر علیرضا قاسمی زاد
سردبیر: دکتر علیرضا قاسمی زاد
هیئت تحریریه: دکتر کامران محمد خانی، دکتر رشید ذوالفقاری، دکتر فریبا تابع بردبار، دکتر زهره شکیبایی، دکتر حسین افلاکی فرد، دکتر علیرضا قاسمی زاد، دکتر امین باقری کراچی، دکتر ناصر نوشادی، دکتر زهرا خواجه ای، دکتر مریم عباسی، دکتر پری مشایخ، دکتر عیسی دهانیدکتر فرشته مصطفوی، دکتر شهلا نجفی دولت آباد
تلفن: ۰۹۳۶۸۷۹۷۵۵۱
وب سایت: http://www.jopre.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات