تاریخ فلسفه اسلامی -

تاریخ فلسفه اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۹۸۰-۸۶۶۹
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: سید احمد حسینی
p-issn: ۲۷۸۳-۴۵۰۶
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی آل طه
سردبیر: رضا اکبریان
مدیر داخلی: حامده راستایی
هیئت تحریریه: رضا اکبریان، احمد بهشتی، غلامرضا اعوانی، یحیی یثربی، محمد ایلخانی، رضا اکبری، سید صدرالدین طاهری، عبدالله نصری، فتحعلی اکبری، حسین عشاقی، ابوالحسن غفاری، حسین هوشنگی، سید محمدعلی حجتی، حامده راستایی، یوسف فضیلت
آدرس: تهران، شهران، بلوار کوهسار، بعد از آتش نشانی کن، خیابان مدرسه، دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۱۴۴۳۲۰۶۴۷
وب سایت: https://hpi.aletaha.ac.ir/
پست الکترونیکی: hpi@aletaha.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات