آموزه های فقه و حقوق جزاء -

آموزه های فقه و حقوق جزاء


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۸۲۱-۲۳۳۹
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سردبیر: دکتر سید محمد تقی علوی
مدیر داخلی: دکتر امیر رضا محمودی
مدیر اجرایی: دکتر وحید زارعی شریف
هیئت تحریریه: دکتر جمال بیگی، دکتر بابک پور قهرمانی، دکتر محمد حسن حائری، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر حسین صابری، دکتر محمود عرفانی، دکتر سید محمد تقی علوی، دکتر حسین ناصری مقدم
آدرس: گیلان، لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، سوستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، دفتر مجله آموزه­ های فقه و حقوق جزاء
تلفن: ۰۱۳۴۱۲۲۲۶۰۲
وب سایت: https://jcld.lahijan.iau.ir/
پست الکترونیکی: JCLD1401@gmail.com
کد پستی: ۴۴۱۶۹۳۹۵۱۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات