دراسات فی السردانیه العربیه - نشریه علمی (وزارت علوم)

دراسات فی السردانیه العربیه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۰۱۷۹-۲۷۱۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر هومان ناظمیان، دکتر عبدالله حسینی
مدیر مسئول: دکتر سید عدنان اشکوری
ناشر: دانشگاه خوارزمی
p-issn: ۷۷۴۰-۲۶۷۶
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی و الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر کبری روشنفکر
مدیر داخلی: دکتر عبدالله حسینی
هیئت تحریریه: دکتر هومن ناظمیان، پروفسور عبدالمجید قاضی، پروفسور کونراد هیرشلر، پروفسور فاضل اسدی أمجد، پروفسور محمد هارون، پروفسور بسام خلیل فرنجیه، پروفسور محمد أیوب ندوی، پروفسور صبحی البستانی، پروفسور محمد سلامه رمضان، دکتر حسین أبویسانی، دکتر جواد أصغری، دکتر عبدالحق عمر بلعابد، دکتر علی بیرانی شال، دکتر نرجس کنجی، دکتر رقیة رستم پور، دکتر علیرضا محمد رضائی، دکتر صلاح الدین عبدی، دکتر سید ابراهیم آرمن، پروفسور یولاندة غواردی، پروفسور سعید شیاب، دکتر فاطمة برجکانی، پروفسور محمد بوعزة، پروفسور ماری تریز عبد المسیح، پروفسور ریجولا فورستر، پروفسور عبدالإله عبدالوهاب هادی، پروفسور أسعد أحمد، پروفسور ایمان محمد امین خضر الکیلانی، پروفسور کریستیان ماتیاس إنجیمار مارتن ماتیسن، پروفسور محمد علی فرغل، دکتر علی أصغر قهرمانی مقبل، پروفسور مسعود أنور العلوی، پروفسور دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکتر محمد أزیدان عبدالجبار
آدرس: ایران، کرج - انتهای خیابان شهید بهشتی- دانشگاة خوارزمی- دانشکدة ادبیات و علوم انسانی- طبقة سوم - گروة زبان وادبیات عربی- دفتر مجلة دراسات فی السردانیة العربیة.
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۱۰۶۱۱
وب سایت: https://san.khu.ac.ir/
پست الکترونیکی: san@khu.ac.ir
کد پستی: ۳۷۵۵۱۳۱۹۷۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات