سلامت روان -

سلامت روان


توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر فرامرز سهرابی

سردبیر: دکتر حمید یعقوبی


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول