مطالعات اروپا -

مطالعات اروپا


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: امیرحسین عسکری
p-issn: ۲۶۷۶-۴۹۲X
صاحب امتیاز: امیرحسین عسکری
هیئت تحریریه: دکتر سید محسن میرحسینی، دکتر ابراهیم طاهری، دکتر سید نادر نوربخش، دکتر یان بروف، دکتر سعید سلیمان زاده، دکتر منصور براتی، خانم آنا توماشوفسکی
وب سایت: https://www.ijes.eu/
پست الکترونیکی: editor@ijes.eu

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات