نقدنامه زبان و ادبیات عربی -

نقدنامه زبان و ادبیات عربی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۱۷-۳۱۹۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: دکتر حسین کیانی
مدیر مسئول: دکتر جان الله کریمی مطهر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
سردبیر: دکتر عیسی متقی زاده
مدیر داخلی: دکتر سجاد اسماعیلی
هیئت تحریریه: دبیر تخصصی: دکتر یدالله رفیعی، دکتر معصومه نعمتی، دکتر سجاد اسماعیلی هیات تحریریه: دکتر عیسی متقی زاده، دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر ابوالحسن امین مقدسی، دکتر حمیدرضا میرحاجی، دکتر حجت رسولی، دکتر حسین کیانی، دکتر حسین ابویسانی، دکتر فاطمه قادری، دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل، دکتر امیر مقدم متقی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن: ۰۹۱۳۹۲۰۳۹۶۷
وب سایت: http://brjoalal.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: iaaLc1387@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات