مطالعات فرهنگی - اجتماعی المپیک -

مطالعات فرهنگی - اجتماعی المپیک


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید رضا صالحی امیری
ناشر: کمیته ملی المپیک
صاحب امتیاز: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
سردبیر: دکتر مهرداد نوابخش
مدیر داخلی: دکتر فرناز سربندی
هیئت تحریریه: دکتر سید عبدالحمید احمدی، دکتر امیرمسعود امیرمظاهری، دکتر فضل اله باقرزاده، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نصرالله سجادی، دکتر خدیجه سفیری، دکتر غلامرضا غفاری، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر سروش فتحی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر علیرضا کلدی، دکتر مسعود کوثری، دکتر محمود گودرزی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر داود مرادی
وب سایت: http://www.olympic-journal.ir/
پست الکترونیکی: olympicjournal20@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات