ادبیات پهلوانی -

ادبیات پهلوانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر قاسم صحرائی
ناشر: دانشگاه لرستان
صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
سردبیر: دکتر علی حیدری
مدیر اجرایی: کبری پاپی
هیئت تحریریه: دکتر سید احمد پارسا ، دکتر علی تمیزل ، دکتر احمد تمیم‌داری ، دکتر محمدرضا حسنی‌جلیلیان ، دکتر سعید حمیدیان ، دکتر علی حیدری ، دکتر مهدی شریفیان ، دکتر سیروس شمیسا ، دکتر قاسم صحرائی ، دکتر اوموسی محمد عارف بالله ، دکتر تیمور مالمیر ، دکتر محمد ناصر ، دکتر علیرضا نبی‌لو ، دکتر علی نوری،
آدرس: خرم‌آباد،کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده
تلفن: ۰۶۶۳۳۱۲۰۶۴۷
وب سایت: https://heroic.lu.ac.ir/
پست الکترونیکی: epic@lu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات