موعودپژوهی -

موعودپژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سید محمود کاویانی
p-issn: ۲۷۱۷-۱۵۱۵
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: نفیسه ایرانپور
مدیر داخلی: سارا شفیعی
مدیر اجرایی: طاهره سپهریان و کارشناس نشریه: الهام خبازی نژاد
هیئت تحریریه: ارینب امیری، فهیمه جهانیان، فاطمه فانی، حکیمه واعظ موسوی، معصومه وحیدی، اعظم وفایی
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۲۸۱
وب سایت: http://pr.journals.miu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات