موعودپژوهشی -

موعودپژوهشی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: فاطمه کبری متولیان
p-issn: ۲۷۱۷-۱۵۱۵
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: مرضیه مکاری امیری
مدیر داخلی: سارا شفیعی
مدیر اجرایی: طاهره سپهریان و کارشناس نشریه: الهام خبازی نژاد
هیئت تحریریه: نفیسه ایران پور، مرضیه سادات سجادی، مرضیه مکاری امیری
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۳۰۷
وب سایت: http://pr.journals.miu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط