تاریخنامه اسلام -

تاریخنامه اسلام


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: فاطمه کبری متولیان
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۷۱۷-۱۵۲۳
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر: شهناز کریم زاده سورشجانی
مدیر داخلی: سارا شفیعی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: الهام خبازی نژاد
هیئت تحریریه: نفیسه ارشادی، مرضیه باباخان، منصوره رضائی، زهرا روح اللهی امیری، فرشته کوشکی، ناهید طیبی
تلفن: ۰۵۳۷۱۸۳۳۰۷
وب سایت: http://tn.journals.miu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط