نظام ولایی -

نظام ولایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: عباسعلی مشکانی سبزواری
صاحب امتیاز: عباسعلی مشکانی سبزواری
سردبیر: ذبیح الله نعیمیان
هیئت تحریریه: دکتر احمد رهدار، دکتر ذبیح الله نعیمیان، دکتر سید احسان رفیعی علوی، دکتر یحیی عبداللهی، دکتر عبدالحسین مشکانی سبزواری، دکتر محمدرضا پیری، محمد عشایری منفرد
آدرس: قم، پردیسان، جاده کهک، مجتمع زیتون، لاین 1 بلوک 11 ، واحد 3
پست الکترونیکی: Nezamvelaee@chmail.ir

کلیدواژه‌های مرتبط