پژوهشنامه میان رشته ای فقهی  (پژوهشنامه فقهی سابق) -

پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق)

این مجله تا شماره ۹ با نام پژوهشنامه فقهی منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۴۵-۴۹۳۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: عباس مصلائی‌پور یزدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۶۴۵-۴۹۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
سردبیر: غلامرضا مصباحی مقدم
مدیر داخلی: حبیب حاجتمند
هیئت تحریریه: محمدباقر باقری کنی، حسین ناصری‌مقدم، نصرالله شاملی، خیرالله پروین، سید محمدرضا امام، حسینعلی سعدی
وب سایت: http://irj.journals.isu.ac.ir
پست الکترونیکی: irj@isu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸