پژوهش های بین رشته ای ادبی -

پژوهش های بین رشته ای ادبی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۷۶-۶۵۶۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: طاهره ایشانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردبیر: عبدالحسین فرزاد
مدیر اجرایی: طاهره ایشانی
هیئت تحریریه: علیرضا انوشیروانی، نعمت الله ایرانزاده، زهرا حیاتی، محمد راغب، ناصرقلی سارلی، صابره سیاوشی، مریم شریف نسب، زینه عرفت پور، عبدالحسین فرزاد، نسرین فقیه ملک مرزبان، مصطفی گرجی، امید مجد
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،نشانی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۲۴۵۸۴
وب سایت: http://lir.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: Interdisciplinaryresearch2017@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط