Socio-Spatial Studies -

Socio-Spatial Studies


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۲۰۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: بابک داریوش
p-issn: ۲۶۴۵-۴۱۹X
صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
سردبیر: سید یعقوب موسوی
مدیر داخلی: سهیل سلیمیان
هیئت تحریریه: محمدتقی شیخی، نعمت الله فاضلی، ناصر براتی، مجتبی رفیعیان، مجتبی انصاری، نصرالدین تقویان، محمد قاری پور، اردشیر انجمنی، علی اصغری
وب سایت: http://soc.gpmsh.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات