تحقیقات رسانه -

تحقیقات رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی اختر محققی
صاحب امتیاز: مهدی اختر محققی
سردبیر: علی اکبر فرهنگی
مدیر داخلی: بهروز مجیدی
مدیر اجرایی: علی غیاثیان
هیئت تحریریه: محمدرضا اخضریان کاشانی، عبدالرضا سبحانی، محمد سلطانی فر، بهرام علیشیری، علی اکبر فرهنگی، فریدون کامران، اکبر نصراللهی
آدرس: تهران خیابان کارگر شمالی پلاک ۱۶۶۹ طبقه ۴ واحد ۸
وب سایت: http://mediaresearch.ir/
پست الکترونیکی: info@mediaresearch.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات