جستارهای حقوق عمومی -

جستارهای حقوق عمومی


دارای مجوز انتشار به  شماره 78972 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمد حسنوند
صاحب امتیاز: دکتر محمد حسنوند
هیئت تحریریه: دکتر مرتضی شهبازی نیا (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر ولی رستمی (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمّد جلالی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر اسداله یاوری (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر مح
آدرس: صندوق پستی 6891616881
وب سایت: http://jplr.ir
پست الکترونیکی: publiclawjournals@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات