مخاطرات محیط طبیعی - علمی-پژوهشی

مخاطرات محیط طبیعی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: حسین نگارش

سردبیر: محمود خسروی

مدیر داخلی: صمد فتوحی

هیئت تحریریه: عیسی ابراهیم زاده، احمد اکبری، سعید جهانبخش، محمد حسین رامشت، صمد فتوحی، علی عسگری، حسنعلی غیور، بهلول علیجانی، سید ابوالفضل مسعودیان، حسین نگارش، محمود خسروی، علیرضا شهریاری

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

تلفن:31136799(054)       فکس: 33416141(054)

وب سایت: http://jneh.usb.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ دی ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵